is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARAKTER der ENGELSCHEN. 75

den hoogst onvolkomen, en enkel als naricht bekent is, zo moge het een bewijs te meer zijn,

hoe

,, gij zult maar zodanigen Handel drijven ; gij zult geen verbonden ti maaken dan met -ons welbehagen, of wij zullen U weeten ,, te ftraifen, om dat gij U niet onderdanig getoont heb, in alles „ wat wij van U hebben afgeëischt. Dus fpr»k het trotfche Al„ bion. En wij hebben in den jongilen Oorlog ondervonden, dat „ het geene ijdele bedreigingen waaren. Het houd met ons nog „ den zelfden hoogmoedigen toon, terwijl het zich oottnoediglijl: vernedert voor de andere Oorlogende Magten, en om genade », roept." l'Amerique Deliyree. Tom. II. p. 723. Aantekening van den Uitgever. — De zucht ter navolging van de groote en edele daaden der oude Romeinen en Grieken is alzinslofwaardig; maar konnen zij wier nationaale hoogmoed, in deze eeuwe ten toppunt van hoogte geltegen is, zich met eenigen fchijn beroemen, de waarlijk edele en grootfche daaden der Romeinen en Grieken,op het tijdperk hunner waare grootheid, nagevolgt te hebben? Hebben zij zich niet veel eer gelijk gemaakt aan de bcfpottelijke dwaasbeid uier Hovelingen, die zich geheten fcheve nekken te hebben, om da*t hunnen Vorst, door een natuurlijk gebrek, het hoofd op Zijde hiui*V De Romeinen handelde hunne overwonnen vijanden, doorgaans goedertieren, dikwils grootmoedig; hebben de Engelfchen dit in den jonglten Oorlog ook gedaan ? Behalven zo veele fchreeuwende daaden van barbaarfche wreedheid die de geheele Waereld bekent zijn, zullen wij beneden nog een ftaaltjen zien vau hunne edelmoedige en grootfche handelwijze, omtrent den perloon van den Hr. lao r p. n s. Zij hebben hunne gewezen Broeders- de Americaanen, enons,hunne gewezen bond- en geloofsgenoten het volkomenite recht gegeven om hen op de lijst dier Mannen te rangIchrkken, die de dwaasheid der menfehen met den naam van "root heeft gelieven te bcitempelen, maar die in de daad de geesfels en vloek der aarde zijn geweest; als de Alexanders, de Tmllazs, de Kcrds dc Ml. de 'Jonathans mid de Groote en de Rodneijs. De

Eu.