Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*iS ZESDE HOOFDSTUK:

het te laat was, door heftige uitvaaringen in het Parlement te kennen , in welke zij chathams verdiende bezwalkte, maar zogt ook het Parletnents befluit door allerhande middelen, op de laagfte wijze, kragteloos te maaken.

De Stad London wenschte het Maufoleum in de St. Pauls Kerke op te richten, al waar 'ernog geen roor handen is. 'Er wierdt derhalven een plechtig verzoekfchrift overgeleverd aan den Koning, die hier in de voltrekkende magt had: maar het werdt verworpen , en het gedenkftuk op de donkerde plaats van de Westmunfter Abtdij opgericht. Eene begraavinge op openbaare kosten, vooronderdelde plechtigheden, van welke de Ministers niets wilden hooTen. De voorflag, dat het Parlement in procesfie de lijkdatie zoude bijwoonen, ging niet door, offchoon'er in het Hogerhuis maar ééne ftem toe ontbrak. De Stad London was echter tot deze.begeleiding zeer bereid. Niet alleen de Magiftraat, maar ook de talrijke Gedeputeerden der Burgerfchap wilden dezen , ten aanzien van zijn Vaderland , zo verdiendelijken man, de aatfte eere bewijzen, en hielden derhalven, door een ander verzoekfchrift, bij het Hof aan, dat men hun den dag der begraavinge raogt laaten weeten. Daar men nu deze bede niet wel konde afflaan, zo droeg men ten minde zorg, om het oogmerk te verijdelen. Men hield den dag geheim, en deelde dezelve niet mede, dan Jwce dagen te vooren, om dat men wel wist, dat

ia

Sluiten