is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~ïü6 BIJVOEGZELS

„ geldt. Dan, en-niet eerder zal hij zijn eigen trap1 ,, op den ladder der weezens leeren kennen , en ,, bevinden, dat de vooroordeelen, hem vroeg aangebragt, ten voordeele van zijn Vaderland, op „ waarheid gegrond waren. Voelt hij dan zijiïe „ Ziel doorj'een edelen moed ontvonkt, zalhijzich „ over zijne meerdere waardigheid verheugen, en ,, God danken, dat hij een Engelander geboren „ werd.'"

BI. 39. achter reg. 25.] De Nationaale fierheid is de eenige ware fierheid, welke in alle Staaten eene deugd is , maar bij uitnemendheid in een vrijen ftaat. 'Waar deeze weldaadige fierheid diepe wortelen gefchooten heeft, daar blijft voor de fierheid, op perfoonlijke voortrekking van rang of waardigheid gegrond, weinig roem overig. Het geflacht der Perc ij's is een der oudfie en rijkfte in Engeland, echter huwden de twee eenige Zoonen des Ilertogs van Northumberland, van welken de oudfte den tijtel van Earl of Perc ij voert, de twee Dochters van een Koopman in London mat naame Burrel, Geene Schatten waren de grond. Hagen deezer huwlijken, want zij bezaten geen vermogen , maar ligehaamhjke bevalligheden, verftand en deugd; waarom ook de Hertog zonder bedenking daar toe zijne toeftemming gaf.

BI. 42. reg. 14. achter het woord, voor/lag. ] Wederkeerige aanzoeken bewerkten toen ontfchuldiging van beide kanten, en zo werd de zaak geëindigd.

' BI. 46. achter den korten Inhoud:] Hu me zegt:

„ de