Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.xaxvui VOORBERICHT van

béterde, en hier en daar aanmerklyk vermeerderde. Deeze verbeteringen en vermeerderingen, die tut •groote 40 bladzyden in ^to waren aangegroeid, heeft hy de goedheid gehad, om den Eerw. Heer Rütz toetezenden, die ze my heeft medegedeeld, ik heb ze in myne Vertaaling op hunne bedoorlyke plaatzen ingelascht. Integendeel heb ik fommige Vaarfen, met welken de Schryver naar alle gedachten, om zyne zucht tot de Fraaye Letteren, en zyne liefde voor de oude Litteratuur te doen zien, zyn werkje heeft vercierd, onvertaald moeten laaten. De Zanggodinnen hebben my by myne Geboorte niet gunflig toegelacht, en ze in Profa te willen vertaaien, zou dwaasheid geweest zyn. Ondertusfchen kan ik den Hollandfchen Leezer verzekeren, dat hy, wat de zaak zelve aangaat, door derzelver uitlaating -niets verliest. Zy fiaan met het onderwerp zelfs flechts in eene toevallige verbinding, en kunnen dus even zo goed weggelaaten, als geplaatst worden; dan om hun, die der Latynfche taaie kundig zyn, 'er niet van te berooven, heb ik ze achter de Verhandeling in het Latyn laaten afdrukken.

£y het her kezen yah myne Vertaaling, voel ik

zelf

Sluiten