Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX. Boek. HISTORIÉ. 31

Pruneaux zou te rug gekeerd zyn. Voorts toonde zy zig verwonderd, dat men van Oost- ■ ende en Sluis gewaagd hadt, daar zy in 't zeker berigt zeide te zyn, dat men deeze zelfde Steden en nog eenige anderen der Koninginne van Engeland aangebooden hadt; 't welk de gezanten verklaarden niet te konnen gelooven. Sedert, vernamen zy, dat de Koning de Nederlanden, zonder Holland en Zeeland, niet zou willen aanvaarden, en dat Oostende en Sluis, in zyn oog, veel te klein een onderpand waren, om, op het zelve , de befcherming der Landen te onderneemen. In Oogstmaand, keerden zy wederom herwaards, en deeden, te Delft, verflag hunner verrigtingen. Pruneaux, die met hen gereisd was, verfeheen, den twee-entwintigftert , in der Staaten Vergadering , en verklaarde, kortelyk, gekomen te zyn, om te verftaan , op welke voorwaarden , men zig werpen wilde in de armen zyner Majefteit, en welk een' invloed de verandering , onlangs gebeurd, op dezelven gehad mogt hebben. Voorts hadt hy te verftaan gegeven, dat hy van byzonderen last aan die van Holland en Zeeland voorzien was.

Het voorftel van Pruneaux, des anderendaags , by de algemeene Staaten overwoogen zynde, verklaarden die van Brabant zig gezind, om den Koning, mids hy hun vryheid van Godsdienst en behoudenis der voorregtert toeftondt, en hielp , naar vereisch des tegenwoordigen noods, al het gezag der Voorige Hertogen op te draagen. De Gelderfehen verzogten eerst verflag te mogen

1584.

Zykee-

•en td rug. Pruneauxkomt uit Frankryk herwaards.Zyn

voorftel.

Bedenkingender algemeeneStaaten ap het zelve*

Sluiten