is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Agtste deel, beginnende met de aanstellinge van prinse Maurits [...] in't jaar 1584; en eindigende met de overdragt der Nederlanden aan Izabella Klara Eugenia [...] in't jaar 1598.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX. Boek, HISTORIE. 229

3, nen , hebbende zy nooit voorgehad het 3, gezag zyner Doorlugtigheid te verminde„ ren; maar willende zy, integendeel, hem „ alle ichuldige gehoorzaamheid en eer be„ wyzen en doen bewyzen: in verwagting, „ dat hy hen ook, in hunne agtbaarheid en „ voorregten, handhaaven zou, en in 't be,, fchikken der zaaken van Regeeringe, goed „ verftand houden met de Staaten, dieniet, gelyk fommigen ten onregte waanden, uit „ tien of twaalf Perfoonen beftonden; maar ,, uit de Ridderfchap, Edelen en Raaden of „ Vroedfchappen der Steden van alle de ge„ westen, en, door derzelver Gemagtigden „ ter algemeene Staatsvergaderinge, werden „ vertoond." Met dit gefchrift, welk met dankzegging aanvaard werdt, fcheen men Leicester vergenoegd te hebben (11). Sedert arbeidde men ook om hem met den Graave van Hohenlo , die grootelyks op hem mis noegd was, te verzoenen, Doch dit gelukte j niet. Hohenlo hieldt zig niet flegts in perfoon i verongelykc door Leicester; maar hy begreep ' ook , dat Prins Maurits en de Staaten van ' Holland en Zeeland, welken hy diende, in verfcheiden' voorregten verkort waren ; wanneer deeze bezwaarnisfen waren weggenomen, en de Regeering gebragt in den ftaat, waarin zy geweest was, ten tyde van Prinfe Willem, hoogloflyker gedagtenisfe, wilde hy de Plaatfen, by hem bezet, wel wederom ruimen, en den dienst der Landen verlaaten (V).

De

CO Groot-Plakaatb. IV. Dal, bl. 86. Boa XXIII. Sak, bi.

[14]

(O Bor XXIII. Bvek, bl. 18 [27] enz.

I3 3

1587. ——4

Men arseidt,vergeefs, >m Hoïenlonet hem a bevreligen.