is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche chocolaad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 S I M O N FOKKE.

cabinetten van de Heeren jabach, roet, tol-

1inc, feitama, walraaven, rutgers,

muilman, enz. rraar maate vermeerderde ook zijne talenten, en verfijnde zijnfmaak; zodat hij weldra de vraagbaak van zijne kunstgenooten werd, en men zig blindlings aan zijn oordeel gedroeg — welke eene voortreffelijke verzameling van fchilderijen.beeldwerken, tekeningen , prenten, enz. deeze beroemde kunftenaar bezeten heeft, blijkt uit de catalogus, na zijn af fterven, bij gelegenheid van de openbaare verkooping daarvan, Vervaardigd, welke catalogus, twee vrij dikke boekdeelen in groot octavo beflaat; niet minder blijkt zulks aan de groote fomme, welke die verzameling, bijgemelde openbaare verkooping, heeft mogen gelden.

Meer en meer in kunde toeneemende Avaardoor zijn roem ook telkens nog hooger fteeg, werd hij verzocht zijn kunstrijke hand te flaan aan de plaaten in de Nederfandfche jfaarboeken , als mede' in de beroemde Viderlandfche Hijlorie ' van den grooten w a g enaar, met welke beide werken hij een voorbeeldlooze eer heeft verworven: „ De vinding," zegt zijn meermaals aangehaalde lofredenaar, „ de ordonnantie „ en tekening welke in al wat onze kunftenaar, be„ treffende 's Lands en andere gefehiedenisfcn, ver-

„ vaardigd heeft . uitblinkt, is mot Ket hoogfte

„ recht roemenswaardig; zelden echter"-, voegt hij er bij „ zag men hem van zijn werk eene uitvoerige te„ kening maaken, hij tekende meestal, even als de grootte luiken, zijn voorganger, op de plaat zelve, „ en deeze wijze van handelen maakte zijn werk le„ vendig, los , ongedwongen en origineel, daar zul„ ke prenten welken met angst naar 'uitvoerige teke„ ningen, al is het door den tekenaar zeiven, ge~„ volgd zijn, altoos het kenmerk van eene flaaf„ fche navolging met zig voeren, en niet hooger dan ,, goede copijen te achten zijn: deeze losheid en be,, valligheid van ordineeren, bleef hem tot zijn laatften „ levenstijd bij, gelijk blijkt uit de plaaten welke hij ,, in het beroemde werk van r o l l i n en t h a i l l i é, „ vervaardigd heeft, en welken, kort vóór zijn over?, lijden, voleindigd werden.",