Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 VADERLANDSCHE XXXIII. Roek.

*ss>3.

Wezel, Rees en Emmerik neemen Spaanfche bezettingin.

's Lands Staaten, waarin zy de dienften, door haaren Gemaal, den Vereenigden Gewesten gedaan , hooglyk verhief; antwoordde de Admirant,, wien dit fmeekfchrift in handen gefteld was „ hoe ook daaruit bleek , dat „ de Graaf het lot, welk hem getroffen „ hadt, waardig geweest was , alzo hy , „ zelfs over 't verbreeken der onzydigheid, „ geroemd werdt (ƒ). " Even of dit, al was 't waar , den Spanjaard regt gaf, om een verdrag , daarna , met hem geflooten , te overtreeden. Doch diergelyke ongeregtigheden werden , dagelyks , gepleegd , op den Duitfchen bodem. Wezel , den Admirant Gezanten toegefchikt hebbende , oni hem , door onderwerping en gefchenken , te vermurwen , werdt gedwongen, den Roomfchen Godsdienst te herftellen , en eene fterke Spaanfche bezetting in te neemen. Ook moest de Stad het Leger van koorn voorzien, en den Veldheer honderdduizend daalers opbrengen (g). Rees moest j Wat laater , ook Spaanfche bezetting inneemen ; doch veel fterker dan men bedongen hadt. Emmerik werdt bezet , door een' Hoogduitsch' Hopman, die, zig, by eede, verbonden hebbende, meer niet dan vierhonderd knegten in de Stad te ontvangen , naderhand, de koenheid hadt van la Barlotte , die, met een regement daarboven , derwaards kwam, buiten te fluiten, zeggende, dat hy, ook onder eenen trouw looien

Over-

Cf) Hou XXXVII. Boek , bl. 54-f<56g]. (£) Meieren XX. Boei, /. 3»7- verf. XXI. Boek, f. ipi Verf.

Sluiten