is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negende deel, beginnende in't jaar 1598; en eindigende met het sluiten van het twaalfjaarig bestand, in't jaar 1609.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVI. Boek. HISTORIE. U9

Groot- Brittanje verbondt (*). Voorts, werdt l6o, de wedde van Graave Henrik Fredrik ook - 1 verhoogd, tot op dertigduizend guldens. De inkomften van Graave Willem Lodewyk werden, msgelyks, vermeerderd, en beliepen nu omtrent vyftigduizend guldens, in 't jaar CO. Daarenboven, bragten de Staaten en de rranlche gezanten te wege, dat de Aartshertogen den erfgenaamen van wylen den Prinfe van Oranje driernaalhonderdduizend guldens eens beloofden, m vergoeding van verfcheiden inkomsten, deezen Prinfe, eertyds, uit Brabant en Vlaanderen, toegelegd, toen'de Hertog van Anjou de Nederlanden reeeerde («0. Waarmede men het huis van Nasfau, rekende fchadeloos gefield te hebben.

Maar Frankryk, en veelen hier te Lande XXII waren van oordeel, dat men Prinfe Maurits Handel ook meerder gezag in de Regeeringe eee- ,ing ov<* ven moest dan hy tot hiertoe gehad hadt. dc^nran* Henrik de IV. was.hierop zonderling gezet, Zien alzo hy Maurits zeer vreemd hieldt van de ™m der Spaanfche heerfchappy, die hy ook zoet te I?"egeeverkleinen («). Hy belastte, hierom, zynen tm&e' gezanten, kort na 't fluiten van 't Beftand, te arbeiden, om Maurits meer gezags te doen opdraagen; mids Oldenbarneveld, te gelvk in t bewind bleevef». 'tBeftandzelf fcheen* hiertoe, meer aanleiding te geeven dan de vrede gedaan zou hebben. De verwagtine van oorlog i die ligtelyk op 't Beftand vol-

f n Nëgotïat. de JeanniS Tom. IV. *. é. ^ U ) Negotiat. de Jeannin Tom. IV. p. uL ffcONeitotiat. de |eanwn Tom. IV. p. S'i ,2 M (O Negotiat. de Jeannin Tom. I. p. fiV3 ' 5*' S9' CO Negotiat. de Jeannin Tm. l.p. yi

IA. De ex,; p|