Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXIILBoek. HISTORIE.

25

„ ften , die eenigen eisch op den Keizer had- 1730.

den. In Italië, vervolgde hy, zou de hand-

„ haaving der opvolginge niet veel zwaarigheid „ ontmoeten. Ook hieldt hy zig niet vreemd „ van 't bezetten der Italiaanfche Staaten, die ,, aan Don Carlos komen moesten, met on„ zydige, in de plaats van Spaanfche troe,, pen. Doch men zou, dagt hy, de Koningin „ van Spanje , hierin , niet ligtelyk doen be„ willigen " Uit welke redenen, klaarlyk te befpeuren was , dat het Franfche Hof niet voorhadt, de Oostenrykfche Staaten onverdeeld te laaten , fchoon het zulks , eenige jaaren laater , beloofde. De Engelfchen verilonden ook , dat men den Keizerfchen thans geene nadere yoorflagen doen moest. De Franfchen , Engelfchen en Staatfchen verklaarden, derhalve , alleenlyk , in 't korte , en by Gefchrifte „ dat zy vastelyk vertrouwd hadden, Weder„ dat hun redelyke voorflag ingang gevonden a,lt~ „ zou hebben, aan't Keizerlyke Hof; dat zy, ™°r „ met leedweezen , het tegendeel vernamen ; Bond^e„ dat de redenen der Keizerfchen , ligtelyk, nooten,

waren te wederleggen; doch dat de drie °p'sk«„ Mogendheden voorhadden, by bekwaame "oord!"* „ gelegenheid, gantsch Europa te overtui„ gen , dat zy , van hunne zyde, alles, wat „ in hun vermogen was , hadden toegebragt, „ om tot eene algemeene Bevrediging te ge„ raaken (_y~)."

Het wisfelen deezer Gefchriften was het VI; Befluit der verflaauwde Byeenkomst van Sois-

fons. komst te

(x) Verhaal der extr. Ambasf. MS. en Misfive der Hecrcn Hop, Hr,'RGKONjE en G<wlinga, van 31 'Ju:y 1730. £y) l niet Rousset Roeueil, Turn. V. p. 463.

B 5

Sluiten