is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negentiende deel, beginnende in't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in't jaar 1745.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173?-

Verklaaring van Frankryk op de voorwaai den der Wapenfchorfinge.

£y) Voiez Rousset Recueil, Tom. x. p. $it.

t98 VADERLANDSCHE LXXIV.Boek.

„ Aan de middelen hiertoe ontbrak het niet. „ De Keizer was gereed, om ze aantewyzen, „ zo dra men met hem in onderhandeling tradt „ over maatregels, welker uitvoering niet ver-

fchooven kon worden , zonder den Veree„ nigden Staat bloot te ftelien voor het grootfte

gevaar , welk dezelve, veelligt, immer ge„ loopen hadt (j)."

Doch eer men, in den Haage, nog kennis hebben kon van dit Vertoog , hadt de Markgraaf de Fenelon, aan eenige Afgevaardigden der algemeene Staaten, in vertrouwen, zo hy voorgaf, verklaard „dat, fchoon de ophelderingen, wel„ ken men begeerd hadt, tusfchen de Bond„ genooten van zyne Allerchristelykfte Maje„ fteit, behoorden beraamd te worden , de

verbonden' Koningen nogtans niet ongene„ gen waren , om , in eene algemeene Byeen„ komst, te handelen van alle punten , die 't

onderwerp der Bevrediging moesten uitmaa„ ken. Dat zy over 't Ontwerp hunne ge„ dagten reeds geuit hadden. Dat de Wapen„ fchorfing zig ook over Poolen moest uit-

ftrekken : en dat Frankryk zig zou laaten „ welgevallen, dat men, in de Akte daarvan,

verklaarde, dat alles wat in Poolen voorge„ vallen was, aangemerkt zou worden als niet „ gefchied, eh als geen nadeel konnende doen „ aan iemants regten , veel min aan de fchik-

kingen , welken men zou konnen goedvin„ den te maaken , om de rust in Poolen te „ herftellen, en 'svolks vryheden te verzeke„ ren. Dat hy, Ambasfadeur, zig verzekerd

„ hieldt,