is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negentiende deel, beginnende in't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in't jaar 1745.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

435 VADERLA?nDSCHE LXXVI.Boek.

,-44 „ welke hy u betoonen wilde , verkoor zyne ' „ wapenen te voeren in Gewesten , verre af „ gelegen van zyne grenzen, zonder de onge„ makken en geweldige kosten, welken , on. „ vermydelyk, vast zyn aan eenen oorlog, dia „ ver van huis gevoerd wordt, eens in aan„ merking te neemen. En nimmer zult gy uit „ uw geheugen konnen wisfchen de gemak„ kelykheid , waarmede hy voldeedt aan uwe „ begeerte, om de onzydigheid der Neder„ landen verzekerd te zien. 's Konings ge„ maatigdheid , aan welke ik het genoegen gehad heb van u al het regt te doen zien, „ welk men aan dezelveverfchuldigdwas, zet„ te paaien aan den voortgang zyner wapenen, „ en herfteide de rust in Europa. Gy weet , „ Hoog Mogende Heeren, dat zyne Majefteit „ begeerde, dat gy de algemeene bevredigers „ zoudt worden ; en dat het aan hem niet ge,, mangeld heeft, dat uw Staat niet alle de ,, vrugten trok van de wyze onzydigheid tus„ fchen de oorlogende Mogendheden , waar„ in gy u hadt weeten te handhaaven. Den „ oorlog na 'sKeïzers dood wederom ontfte„ ken zynde, is de Koning, myn Meester, „ blyven volharden in dezelfde gunftige ge„ voelens jegens uwen Staat : en zo de rust „ in de Nederlanden niet zo verzekerd ge„ worden is, als zy, in *t jaar 1733 , was, „ hapert het niet hieraan , dat zyne Majefteit „ niet dikwils te kennen gegeven zou hebben, j, dat hy gezind was, het zelfde te doen, dat „ hy toen gedaan hadt; en dat hy nog tot een' „, grondflag van alle zyne ontwerpen wilde » léggen de behoudenis van de rust in Gewes^

„ ten,