is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negentiende deel, beginnende in't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in't jaar 1745.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44© VADERLANDSCHE LXXVI.Boek.

1744. „ Indien zyne M;jefteit, terwyl hy zynen « Bondgenooten byltondt, bekwaam geweest

„ ware , om zig te laaten verblinden door de „ zugt tot de uitbreiding zyner Heerfchappye; „ de Koningin van Hongarye heeft 'er midde„ len toe aangebooden, zo onbeflaanbaar met „ de breede voorregten , welken zy aan haare

Pragmatike Sanftie toefchryft, als met het „ gene zy by U voorgeeft, met opzigt op de

Nederlanden; doch zyne Majefteit hadt gee„ ne andere begeerte, dan zynen Bondgenoo-

ten voldoening te bezorgen, dooreenerede„ lyks en billyke overeenkomst. Hy twyfelde „ niet, of het ongenblik hiertoe was verfchee„ nen, toen de Keizer, laatftelyk, de bernid„ deling, die't Ryk hem aanboodt, aanvaard-

de: in de eer e van welke, uwe Hoog-Mo„ gendheden en de Koning van Groot -Bri-

tanje verzogt werden te deelen. Men zou „ hebben moeten gelooven , dat deeze om„ ftandigheid de Koningin van Hongarye be-

woogen zou hebben , om , eene tusfchen. „ fpraak te omhelzen , die haar zo voordeelig „ geworden zou zyn , door de goede diens-

ten der twee Mogendheden . waaraan het „ Ryk zig vervoegd hadt. Wat moet men,

ondertusfchen , denken van haare af keerig„ heid van een middel, zo overeenkomftig met

het gene de Wetten en In Hellingen van het „ Duitfche Ryk, in zulk een geval, voorfchry„ ven ? En welke Mogendheid moet men

houden voor eene vyandinne der Vryheden j, van Europa ( een eerwaardige naam , ze„ ker, doch die zeer dikvyils onteerd wordt} ; „, of zy , die de uitvoering deezer Wetten be-