is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negentiende deel, beginnende in't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in't jaar 1745.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 VADERLANDSCHE LXXVI.Boeïk

1744. „ en derzelver inwooners te befchennen , te-— „ gen de aanflagen , daar 't Hof van Londen „ openlyk van gewaagde ; hebbende deszelfs „ Ambasfadeur, met ronde woorden, zelfs in „ een openbaar Vertoog, aan uwe Hoog-Mo„ gendheden overgeleverd, aangekondigd het „ voorneemen, om Duinkerken tot een Visfchers „ Gehugt te maaken. Zyne Majefteit heelt niets „ verzuimd, om degemoeden, eindelyk, tot „ vrede te neigen ; maar de treden , welken „ hy daartoe gedaan heeft; alle de blyken van ingetoogenheid en gemaatigdheid, doorhem „ gegeven, hebben de Hoven van Weenen en „ Londen flegts trotfer gemaakt, en aange„ zet, om de fchadelykfte aanflagen tegen zy„ ne Kroone te fmeeden , en om alle regels, „ zelfs die van de gemeenfte welvoeglykheid, „ te verbreeken. 't Schenden van zyn grond„ gebied ; 't onwettig wegneemen van fche„ pen , zonder ze te rug te geeven ; 't ver„ breeken eener afgefmeekte onzydigheid , „ die fchier zo ras vergeten als geflooten was; „ beledigende taal der Staatsdienaars ; hoo„ nende uitdrukkingen , in alle de fchriften, „ die uit hunne pen voortkomen; hardigheden „ van het Weener-Hof omtrent de Franfche „ Gevangenen , vierkant tegen het regt des „ oorlogs, en de uitgedrukte voorwaarden van „ het Kartel; openlyke en bekende poogingen „ van dit zelfde Hof, en van dat van Londen, ,, om alle Mogendheden op te ftooken tegen ,, Frankryk; breede opgeevingen door gantsch „ Europa, van derzelver weidfche ontwerpen „ tegen dit Ryk; derzelver toeleg, om de El„ zas aan te tasten, op het einde van den jong-

„ ften