is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemels palmhof, of Groot getyde-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kleine Getyden voor den Zondag. 209

f. Heere gy zult myn lippen open doen.

ft. En mynen mond zal uwen lof verkondigen.

f. God neemt agt tot mynder hulpe.

ft. Heere haaft u om my te helpen.

Glorie zv den Vader, en den Zoon, en den H. Geeft, gelyk het was in den beginne, en nu, en altyd, en in de eeuwen der eeuwen, Amen. Alleluja. _, ...

Van Sepuagefima totPaajfcben, zegt men malle Getyden voor Alleluja, Lof zy u Heere Koning der eeuwiger glorie.

LOFZANG.

ê Altyd brandend' eeuwig ligt, Waar voor de Zon in luifter zwigt, Een ftraaltje voor ons blind verftand, Een vonkjen tot ons hertens brand. Antipb. Gebenedyd zy de Heilige en onverfcheiden Drievuldigheid, 'die het al fchept en beftierd, nu en altyd, en door de onemdelyke eeuwen der eeuwigheden, ft. Amen.

y. Laat ons gebenedyden den Vader, den Zoon, met den Heiligen Geeft. ;

ft. Laat ons hem loven, en hoog verheffen in der eeuwigheid.

GEBED.

ALmogenden eeuwigen God, die uwe Dienaren gegeven hebt de glorie der eeuwige Drievuldigheid te bekennen in de belydinge van 't waaragtig geloof, en dieeenvuldigbeidte aanbidden in de magt der Majefteit-, wy bidden dat wy door de vaftigheid van 't zelve geloof bevryd mogen worden van alle tegenheden, door onzen Heere Jefum Chriftum uwen Zoone, die met u God wezende, leefd en heerfchappye heeft m de eenigheid des H. Geeft, door alle eeuwen der eeuwigheden, ft. Amen. ^