is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemels palmhof, of Groot getyde-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den Zondag. 223 na u welgevallen, tot u meerdere eer en glorie. Dat alleen bid ik u met alle kragten mynder ziele laat niet toe dat ik ooit van u gefcheiden wórde: Daarom verwekt en bewaard in my een levendig geloof, vafte hoop, en vurige liefde, en leid my door den weg uwer geboden, tot dat ik doorga tot de plaatfe des wonderlyke Tabernakel, tot den Huize Gods. Pfalm 41. 5. Eiffcbinge des Zegens^

GEeft my alderonwaardigfte Creatuur uwen Zegen God Vader, den Zoon, en den H.

Geeft, Amen.

De Almogendheid des Vaders beware my.

De Wysheid des Zoons onderwyft my.

De Liefde des H. Geeft ontfteekt my.

Op dat ik u mynen God een m Wezen, en drie in Perfoonen, hier op aarde erkenne, beminne en love, en in den Hemel in eeuwigheid aanfehouwen en omhelzen, Amen.

VOOR DEN MAANDAG. Korte Getyden van den

HEILIGEN GEEST.

TE METTEN. f. pvE gratie des H. Geeft verligt onze zinne»

\_J en herten, ft. Amen.

y. Heere gy zult myne lippen open doen.

ft. En mynen mond zal uwen lof verkondigen;

y. God hebt agt tot mynder hulpe.

ft. Heere haaft u om my te helpen.

Glorie zy den Vader, en den Zoon, en den Heiligen Geeft, gelyk het was in den beginne, en nu, en altyd, en in de eeuwen der eeuwigheden, Amen. Alleluja.

k 4 Vm