is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyftiende deel, beginnende met het jaar 1679, en eindigende met de verheffing van den prinse [...] van Oranje, tot koning [...] van Groot-Britanje, in't jaar 1689.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t3 VADERLANDSCHE LVII. Boek»

168 i.

Uitflag van dit gelchit

„ zyner Majefteit geen grooter ongelyk aan„ doen, dan door de onderftelling , dat hy „ zulk een' grondregel zou willen goedkeu„ ren. Zy zouden 't nimmer doen. En hoe ,, gaarne zy zyner Majefteit zouden willen ,, believen, werden zy, in het tegenwoordig „ geval, wederhouden, door de pligten, met „ welken zy aan hunne ingezetenen verbon„ den waren, voor welker rust en veiligheid, „ zy boven al hadden te zorgen, terwyl zy, „ in andere gevallen, bereid bleeven, om zy„ ner Majefteit al de beleefdheid en toegee„ vendheid te bewyzen, welken hy van eerly„ ke en getrouwe vrienden zou konnen vorde„ ren (O"

In gevolge van het befluit der Staaten, in dit antwoord begreepen, ging het Hof voort met de Regtspleeging tegen de gevangenen, die, op den twaalfden van Wintermaand, gevonnist werden, de Luitenant om onthalsd te worden, en de gemeenen, om tien jaaren in 't Rasphuis te zitten. Men hadt alles gereed gemaakt, om dit vonnis uit te voeren. Op de ftrafplaats, ftondt reeds eene kist, met zwart laken bekleed, voor den Luitenant. Doch, kort na dat de veroordeelden hunne fententie hadden hooren leezen, werdt hun allen, uit naame der hooge Overheid, vergiffenis aangekondigd (ƒ). 't Zy dat de Staaten medelyden hadden met het geval der gevangenen, 't zy dat zy oordeelden, op deeze wyze, te gelyk aan 't regt voldaan, en den Koning van Frankryk genoegen gegeven te hebben. In

(O Rcfol Hol!, o. io Dec 1^81. 5«a, 568. Aant. vm

ccn U'rg-'tit van Dslfc 9, 10 Dscunb. iGSl. il/ï'. \f) iloli. M.tc van 1681. ld 256.