is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyftiende deel, beginnende met het jaar 1679, en eindigende met de verheffing van den prinse [...] van Oranje, tot koning [...] van Groot-Britanje, in't jaar 1689.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 VADERLANDSCHE LVIILBoek.

„ tyds, naauwer dan de Keurvorst, met Frank.ryk verbonden geweest waren. Keulen hadt „ ook, altoos, de zyde van Frankryk gehou„ den: en hoe veel hadden niet zyne Landen „ geleeden, van de Franfche Legers ? De drie „ Keurvorften aan den Ryn durfden geen woord kikken, 't geen Frankryk mishaag„ de. Die van Trier gevoelde, dagelyks, de „ uitwerkfels van den haat, dien men, aan "t „ Franfche Hof, tegen hem verwekt hadr. „ Frankryk hadt, wyders, geen het minfte regt „ op 't gene de Koning, na'tfluiten der Nieuw„ meegfche Vrede, naar zig genomen hadt: „ en blind moest men zyn, om niet te zien, ,, dat hy donge naar de heerfchappye over Eu„ ropa; immers, naar eene magt, groot ge„ noeg, om willekeurig te konnen regeeren. „ 'tWas, ondertusfchen, waar, dat de magt, „ welke men tegen de Franfche Hellen kon, ,, daarby verre te kort fchoot: en dat, zo men „ de zaaken flegts menfchelyker wyze be,, fchouwde, de Staat der Vereenigde Gewes,, ten en deszelfs Bondgenooten niet dan na„ deelen en nederlaagen te wagten hadden. „ Doch, gelyk hy op de regtvaardigheid der „ zaake en de opregtheid zyns gemoeds fteun„ de; zo moest men, met geduld en ftand„ vastigheid, afwagten, wat by Gode befloo„ ten ware. En zo den Staat de uiterfle on„ dergang over 't hoofd hangen mogt, was „ 't nog eerlyker, zyne bezittingen te ver,, liezen, met de wapenen in de vuist, dan „ oogluikende te gedoogen , datzy,onderdek„ fel van afhangkeiykheden, en by wege van