Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÓT4-

XXVIII

Verfchil in de by. zondere Gewesten.

Holland dryfc hc Befluit tot het Verdrag door, met vyf ftemmei

(&) Refol. Huil. 3 May, 20 «2, 24 Janv 1684. U. 218. «98, 301, 307-

238 VADERLANDSCHE LVIILBoek.

De Staaten van Utrecht hadden , reeds in Bloeimaand * bewilligd , in 't Verdrag met -Frankryk. Doch hunne Afgevaardigden beweerden nu, dat deeze bewilliging niet verder getrokken kon worden , dan tot eene toeftemming van dit Verdrag , indien 't met eenpaarigheid van alle de Gewesten werdt aangenomen. Ook meenden zy , dat men'er de belangen des Prinfen van Oranje aan verbinden moest. De twee eerst ftemmende Leden der Staaten van Utrecht vielen hun toe ; waarom de algemeene Staaten beflooten, die van Utrecht te bezenden : gelyk gefchiedde De bezending was niet vrugteloos. De Staaten van Utrecht voegden zig, eerlang, by die van Holland, Friesland en Stad en Lande. Overysfel bewilligde , ten zelfden tyde , in 't Verdrag. Toen gaf men den Graave d'Avaux kennis van den Staat der zaaken , en verwierf nog twee dagen uitftel, alzo de beftemde tyd om te antwoorden nu verftreeken was. De t Staaten van Holland, op den vierentwintigften van Zomermaand , in vollen getale , ter Vergaderinge der algemeene Staaten , verfcheenen zynde , deeden , met vyf ftemmen , befluiten tot het aanneemen van't Verdrag. Gel'■ derland en Zeeland hadden de andere Gewesten niet konnen beweegen, om d'Avaux om een nieuw uitftel van eenige dagen te verzoeken ; waarom zy tegen dit befluit protesteerden. Terftond na dat het genomen was , werdt, van wege den Graave d'Avaux, en van wege

de

Sluiten