is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyftiende deel, beginnende met het jaar 1679, en eindigende met de verheffing van den prinse [...] van Oranje, tot koning [...] van Groot-Britanje, in't jaar 1689.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ir.83.

xiv.

Oorlogsverklaaring door .Frankryk aan den Paus.

443 VADERLANDSCHE LX.Boëk;

Schomberg, thans in dienst van den Keurvorst? ingenomen («).

Het Franiche Hof liet het niet by de Oorlogsverklaring tegen den Keizer. Kort na dat dezelve uitgekomen was, kwam 'er ook een brief in 't licht, door den Koning gefchreeven aan den Kardinaal d'Estrées te Rome * en den zesden van Herfstmaand gedagtekend. In deezen brief, dien den Kardinaal den Paus voorleezen moest, werdt deezen ook de oorlog aangezeid. De beweegredenen hiertoe waren , volgens 's Konings fchryven ,,'sPaufen „ partydigheid voor het Huis van Oostenryk „ en tegen Frankryk ; de vernietiging van de „ Vryheden der Wyken ; het weigeren van „ Bullen aan Bisfchoppen , door den Koning „ benoemd ; het weigeren van gehoor aan „ 'sKonings Ambasfadeur, en bovenal het begunfrigen van den Prinfe Klemens , boven „ den Kardinaal van Furftemberg ;" hebbende den Paus den eerften, omtrent deezen tyd, doen bevestigen in 't Aartsbisdom van Keulen: waarna hy 'er, met 'sKeizers brieven gefterkt, in de Hoofdftad, bezit van nam, voor't einde van Wynmaand ( o ). „ Dit begunftigen van „ den Prinfe Klemens door den Paus hadt, „ fchreef de Koning , den Prins van Oranje \l zo ftout gemaakt, dat hy dingen hadt on\, dernomen , die eenen blykbaaren toeleg te kennen gaven , om den Koning van Enge„ land , in zyn eigen Ryk , aan te tasten, „ onder voorwendfel van den Protestantfchen ', Godsdienst te willen handhaaven ; doch in-

„ derCs) Hornet Vol. I- p. 774- Holl. Merc. van l638. bl. »<Vv \q) Zie Holl. Merc. van ió33. bl. 57*02.