Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3« AANMERKINGEN bij den BRIEF

laatfte befchrijv'ing der zaak niet als van eene dwaling, gelijk wij gewoon zijn dwalingen in zaken van Godsdienst te noemen : Want daar Christus vcor ons gekruist en geftorven is,'en God zijne gerechtigheid 'er in betoond hebbende, in zijn woord verklaart, dat Hij hun, die geloven, van de ftraffen bevrijdt, zo is het met de daad, wat de zekerheid van de vergeving onzer zonden betreft, even hetzelfde, als of wij in eigen perfoon 'er om geleden hadden en geftorven waren; waarom ook de Apostel in 't vervolg zegt, dat wij door 't gelove met Christus voor de zonde gekruist en begraven zijn; zo dat men deze fpreekwijzen, dat Christus de borge der zondaren geweest is, en dat zijne gehoorzaamheid hun van God wordt toegerekend, wel kan behouden. Want ik achte, dat als de waarheid der dingen begrepen wordt, het 'er weinig op aankomt, of men juist altijd niet met even bepaalde en eigentlijke woorden 'er van fpreke. Dan in zigzelve is zodanig een yocrftelling van de zaak in de gedaante van een borgtogt, (zo als ik gezegd hebbe,) onnauwkeurig; en zij wordt fchadelijk, als men deze've tot het kenmerk der Christelijke rechtzinnigheid makende , alle, die 'er niet mede inftemmen, voor ketters verklaart. Want wat het gefchil over de voorwerpen betreft, daar Christus voor geleden heeft, hetwelk 'er al mede aan is verbonden geworden; zo behoort-^iet tot de dwaze en niets beduidende twist-

vra-.

Sluiten