Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

Jandfcke Meesters, wier roem, reeds voorlang alomme gevestigd was , verloor echter geenzints uit het oog de wezentlyh verdienflen van latere en noch levende kunstenaars , integendeel wekte liy, als een waardig voorftander, derzelver yver geduurig op, niet alken door edelmoedige belooning, maar wel inzonderheid, door aan allen , die dit Kabinet, met opmerking, kwamen bezichtigen, ook deeze kunstvoorbrengfels te doen kennen en aan te pryzsn. Kunstvoorbreng fels , welke inderdaad aan deeze heerlyke Verzameling, geenen geringen luister byzetten.

Het verlies van zodanig eenen weidenkendenbevorderaar der Kunst is dus , buiten tegenfpraak, een gewigtig en byna onherflelbaar verlies voor dezelve.

En zy, die met den overledenen , als vriend , verkeerden , en V mans overige loflyke hoedanigheden konden beöordeelen, zullen het gemis van deezen edelen menfchenvriend fl.eedsblyven betreuren.

CA*

Sluiten