Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r£26 de RECHTE N

offeren van het welzijn van zijne^ maatfchap* pij aan wraaklust wegens wel of kwalijk geplaatste ongenoegens!

. Zelfs de zedelijke plichten'ondergaan , door liet burgerlijk contraft, eene zekere wijding. De algemeene zedelijke plicht van goedwilligheid tecen alle menfchen verliest wel haare^ aanfpraaken on den burger niet, maar zij bepaalt de uitoéffening voornaamenlijk, en in de eerfte plaats, (en voor al dan ,wanneer al het overige gelijk is) tot zijne medeburgers, om dat zijne betrekking tot dezelve naauwer is, dan tot het overige menschdom.

De fraaije titel, (met welke veele zo veel op hebben) van burger van de waereld te zijn, moge, wanneer zij binnen de behoorlijke paaien blijft, den mensch aanfpooren tot die algemeene plichten jegens alle menfchen, zonder onderfcheid, welke hem het recht der natuur, en zedenkunde leeren, en zeker, het burgerlijk contiaft, heeft hem van die plichten nimmer ontflagen! maar, wanneer dat bur. (rc rfc/iup van de waereld tot buitenfpooiigheid vervoert, wanneer het die ijlhoofdigheid verwekt, door welke men zijne bijzondere betrekkingen tot die maatfehappij vergeet, van welke men lid is, door welke men zijne bijzondere verpliehtingen, tot welke men verbonden is, uit het oog verliest, door welke men de bijzondere belangen van zijue eigene maatfehappij gering acht, door welke men,

wan-

Sluiten