Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r *8 3

niet, wanneer zich met deze gedachte de Joodfche Vooroordeelen verëenigen , en wy ons de duizende gevaarén voor oogen ftellen , waarin zy waren, zich eensklaps den dood op den hals

te haaien. Bedenkt men nu, welke eene

juiste gehoorzaamheid , niet flegts de Wet der Zeden , maar ook die der Levitifche Plechtigheden vorderden ; hoe gemakkelyk men iets in het volbrengen van haare vorderingen konde verzuimen; hoe ligtelyk men door onvoorzichtigheid God konde vertoornen ; aan hoe veele afwykingen en overtreedingen men zich fchuldig maakte; en hoe zeer men dus, ieder oogen. blik, en by iedere omftandigheid in het gevaardes doods was , — kan het ons dan wel verwonderen , dat de Apostel de Jooden , buiten en voor Christus, als dezulke befchouwd, die door de Vreeze des Doods knechten waren.

En, het geen hunne knechtfehap noch verërgerde en meer befwaarde, was dit, dat deze hun ftaat, geduurende bun geheele Leevenvoonduurde. Zo lange de Voorouders der Jooden leefden, tot op de komst van Christus,duurde de Levitifche Godsdienst voort, aan de Wet der Plechtigheden waren zy ten allen tyde onderworpen, geen oogenblik verliet hen de Vree.

Sluiten