is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakelyke inhoud en verdeediging eener kerkelyke redevoering, over Hebr. II, vs. 14b, 15.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ /a 3

recht belasterd worden, (Heeren is dit geen be» wys dat zy Waardige Mannen zyn?) en veron." derfteld, dat men. van niets echte berichten kan ontfangen , maar ieder gebeurtenis , waarvan wy kennis zullen hebben , in perzoon moeten bywoonen.

Pag. 6. Ja zult gy zeggen : cit is my alles bericht geworden. Dit kan waar zyn Dominll waar doch niet door oneenzydige.

Dit laatfte is zeer wel mogelyk, want ik heb de berichten, reqnesten en gefchriften, van de Befchuldigers der drie jongde Heeren Predicanten geleezen. — Uwe berichten aan den Christen Vriend zyn van eenzydige, met vooroordeelen bezette lieden , en behelzen leugens , ten minftcn men heeft noch niet beweezen , dat die berichten waarheid zyn.

Noch: Nu Dominé ik vraag U : of gy een eenig woord van fcheiden , raazen en liefdeloos beöordeelen , in den Brief aan den Christen Vriend gezonden , kunt aantoonen. (Want die alleen raakt U ! en noch alleen uwe (lellingen maar.)

Dat is te zeggen : om dat men in dien eerroovenden Blief op my- of maar op myne Hellingen fcheld , raasd a my myne Eer zoekt te ontnee-

men s