Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t s« j*

nisfe, met betrekkinge tot de geopenbaarde waai*. „ heden, zoo Wel (k) extenfive genomen, wat den „ geheelen inhoud (den Umfang) dier waarheden „ betreft, als ook intcnjive, wat derzelver zeker„ heid, bewysbaarheid, en duidelykheid aangaat, „ ftaan wy toe (/) (De vraage is ook niet b. ) of „ 'er niet eenige fpooren van deeze verborgenheid ïs in de fchriften van bet Oude Testament gevon„ den worden, inzonderheid ah men de verklaaring, „ die daarvan in het N. T. gegeeven wordt, te hulpe „ »ffe»w?Want dit wordt van den anderen kant ook „ wederom toegeftemd. (Maar de Vraag is) 2.) „ pofitive: of uit den famenhangder plaatzen van het „ Oude Teftament, in welke van deeze leere ge„ wag gemaakt wordt, eene genoegfaame kennis „ en bewysbaarheid van deeze verborgenheid kuh„ ne afgeleid worden. Dit wordt in onze Kerk „ beweerd, en met recht, indien het onderfcheid „ in trappen behoorlyk onder het oog gehouden „ en het woord genoegfaam in zyne behoorlyke be„ trekkinge verftaan wordt, dat hét zoo veel bete„ kene, als genoeg faam voor de kennisfe van de tosnmaa9> ligetyden, en voor het leerftelfel, het welk vóóf „ de toekomst van den Mesfias mooglyk geweest „ is ; nademaal om der leere van de verzoening

wille

(ty In den Text ftaat een drukfout, die ik dênke, dat dus moet verbeterd worden. (/) Maar de Sci., yver der Aanmerkingen niet.

Sluiten