Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| WAARNEMINGEN

Een aanhoudende koors begint op dezelve wijze Den aanval is dikwijls al zoo geweldig als in een tusfchenpozende koors ; en gedurende eenige dagen is de hitte, de hoofdpijn, en de radheid van de pols, egaal fterk. Den aanval begint zomtijds wezentlijk met een geringe huivering, in plaats van een rilling, en wanneer de koors volkomen in wezen is, vind men in plaats van die firerke beweging der bloedvaten, welke den aanval van een tusfehenpozende of verpozende koors verzelt, dat de hitte niet veel vermeerdert is; en dat de pols fwak, rad en ongelijk blijft.

De meeste fchrijvers hebben veronderftelt, dat een aanhoudende koors, zonder eenige gevoelige verpozing voortduurde, tot dat de ziekte door de herftel$ing of de dood eindigde: maar ik heb in een vorige uitgaaf (*) aangemerkt, dat men altijd vermindering en vermeerdering der koors kan ontdekken; en dac alle koorzen van dit zoort, zig tegens den avond verhefte; en dat het derhalve de natuurs gefteldheid der koors was, indien die door geen plaatslijke ontflekingen wierd verzeld, om te verpozen. Zedert dien tijd heb ik nog geen rede gehad, om van gevoelen te veranderen,

In

(*) Ohfervations on the Djfeafes in kng voijages &c.

£. 120, 121.

Sluiten