is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarnemingen over de koorzen, inzonderheid die van het aanhoudende zoort, met een verswerende keel verzelt, zoo als die zich in het jaar 1778 te New-Castle vertoond hebben.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5a W A A-rv NEMINGEN

braakt, maar bleef zonder afgang. Hij was des

rlagts zeer ijlhoofdig geweest; maar fcheen dezen dag iets beter bij zijn- zinnen te zijn; hr.de menigvuldige fubsuHus tsndinum, en liet zijn water ongevoelig aflopen. Ik beval hem een drachma der ,koors bast alle twee uuren in te geven, en fchreef een clijs? teer voor. Zijn drank wierdt met citroen zap zuur gemaakt, en het gebruik van wijn toegelaten.

Tienden dag. Na dat ik hem gieter verlaten

had, was hij zoo raaskallende en onhandelbaar geworden, dat men hem het clijsteer niet hadt konnen toedienen. Hij bleef gedurig aan, in 't bed opfpringen; maar nam zijn geneesmiddelen en drinken warineer die hem gegeven .wierden. Omtrent den middag bleef zijn ijlhoofdigheid nog aanhouden, of fchoon met een g roote ongevoeligheid,, prevelende onophoudend in zig zelfs; en zijn pols deedt 120 Haren. In mijn bijzijn liet ik hem een clijsteer geven, 't geen de vereischte uitwerking deedt, zoiader dat hij er egter de minfte kennis van hadt: liet hem aanilonds twee drachma der koorts bast ingeven; en belaste voort tegaan,hem alle twee uuren een drachma in te geven , wanneer hij wakker was.

Elfden dag.- Er was geen verandering, uitgezonden dat zijn tong en tanden meer beladen waren, en er kleine fweertjes op zijn amandelen ontdekt

wier-