is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 heelkundige

van dat van garengeot , Cwaarvan nadergefproken zal worden,") en herdenkende myne voorige ontmoeting, welke my met dit,in opzicht van de plaatzing des fteens, overeenkomftig toefcheen,en hierom richtte ik myne voorzegging daar naar in; dan, vertrouwende dat deze fteen, aangezien de minderen tyd dat dezelve in de blaas gegroeid had, eenen zo grooten hinderpaal in het te voorfchyn komen, in den tweeden tyd der operatie, niet zyn kon, werd ik aangemoedigd, de kunstbewerking, fchoon niets gunftigs voorfpellende, te onderneemen.

Den 5 den April fondeerde de Heéren, amptshalven, door Heeren Burgemeesteren in commisfie gefteld, om hun Wel Edele Groot Achtbaare, vooraf van bericht te dienen, den patiënt, en betuigden allen , den (leen bloot gevoeld te hebben, doc-b flaauwlyk , en als wegfchuilende; — ■ ik bragt toen , gelyk ik ook reeds te vooren gedaan had, een' vinger in den Anus, doch konde hierdoor wederom geene de minfte hardheid ontdekken, maar ik deed gemelde Heeren iets opmerken en onderzoeken, 't welk ik insgelyks te vooren reeds waargenomen had; naamlyk tusfehen den Anus, en den knobbel van het Zitbeen, vond men een lidteken , even als of dit kind in vroeger tyd, van den Heen gefneden was, en in 't midden van 't zelve eene kleine Fistuleufe opening, welke den toegang, aan een dun ftilet, zeer hoog op waards, vergunde, en uit het welke

een