is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengelstoffen. . kog

;j oordeelen, ten weinigften voldoet zy aan 't gevoel „ van myn hart:" verder zegt hy; „ook kan ik niec „ tialaaten, openlyk aan te toonen, dat die kundige „ man, het ongelukkig flagtoöer geweest is, van „ nyd en veroordeel".

Voor my, ik heb groote redenen, de médedeeIers zulker waarneemingen, en dus ook Proffesfor camper, openlyk daarvoor dank te betuigen, dewyl zy my by tyds geleerd hebben, behoedzaam té zyn, en my te wapenen tegen foortgelyke bitze aanvallen, te meer, dewyl ik reeds meer dan te veel,voor 'c zelfde gevaar bloot geftaan heb, had niet de ondervinding my geleerd, dat het best ware, zig aan kwalykgezinde beoordeelingen weinig ce ftooren, en het heil des lyders bedoelende, zonder daarop acht te geeven, ftoutmoedig, doch bedaard, voord te gaan, en hierdoor de gevaarlyke uitwerking vóór

te komen; -. het zoude my byzonder aangenaam

zyn, en de uitwerking der Nyd, misfchien eenige afbreuk doen, wanneer alle fteenfnyders ten dezen opzichte, hec voorbeeld, van den zobraaven, beruchcen, als kundigen Amfteldamfchen Lithotomus, den overledenen Heere nierop, 'welke zig om geene verkeerde valfche beoordeelingen, bekreunde) en niet dac, van den al te gevoeligen Heere de chaux, navolgden.

WAAR-