Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 5

ren en de Iroquoifen doordringen , zy onder hen oneindig iheller voortgangen zullen maaken, dan immer in Rusland en in Polen zal kunnen gefchieden.

De Romeinen, opgebragt om te veroveren, hebben niet, gelyk de Grieken , de Reden en de lNaarftigheid aangekweekt. Der waereld hebben zy een grootsch fchouwlpel vertoond , doch zy hebben niets gevoegd by de kundigheden en de Kunften der Grieken. Het was door de Natiën aan het zelfde juk te onderwerpen , en niet door haar door den Koophandel te vereenigen, dat zy de onderhandeling der menfchen hebben uitgebreid. Zy verwoestten de waereld, en wanneer zy haar hadden te onder gebragt, was de rust, welke zy haar gaven, eene flaapziekte. Hunne overheerfching , hun Krygsbeftuur onderdrukten de Volken, bluschten den geest uit,en vernederden het menschlyk geilagt.

De barbaarschheid ging tot de Veroveraars zelve over, naa twee ongerymde Wetten vaa constantinus , welke het wonder is, dat m o ntesq^üieü niet heeft durven ftellen onder de oorzaaken van den Ondergang van 't Keizerryk. De eerfte fchonk de vryheid aan alle üaaven,die Christenen wierden. Dts Grooten, door deeze fchikking van alle hunne rykdorumen ontbloot, tot behoefte en als tot den bedelzak gebragt, hadden verder geen belang by het handhaaven van den Staat, van welken zy de fteunzeis waren. Een ander Bevelichnft fchafte het Heidendom af, in de gantfche uitgeftrektheid van hetKeizerryk,en die onmeetdyhe landftreeken wierden overdekt bevonA 3 den

I.

BOEK.

Sluiten