is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

BOEK.

418 GESCHIEDENIS

logden uitflag. De meeste havens en fterktea wierden, in den veldtogt van het jaar 1755, veroverd. Geriats, de Hoofdftad, bezweek het volgende, jaar ; en deszelfs overgave vernietigde voor altoos eenen Staat, welke alleen van het algemeene ongeluk beftondt. Ongelukkig verhefte zich op deszelfs puinhopen de Maraifche magt, die reeds te gedugt was.

Dit volk, langen tyd aan zyne bergen bepaald, heeft zich allengskens na den zeekant uitgebreid , beflaat tegenwoordig die groote tusfchenruimte, tusfchen Suratte en Goa geleegen, en dreigt even zeer deeze twee groote Heden. Op de kust van Koromandel , na den kant van Oelhy en langs den Ganges, is het vermaard door zyne ttrooperyen en plonderingen: maar zyn middelpunt, het lichaam zyner magt en zyne vaste woonplaats, zyn op Malabar. Den geest van roofzucht , welken het verfpreidt in de landen , die het flegts doortrekt, verliest het in de landfchappen, welke het veroverd heeft. Men mag voorfpellen , datBacuïm, Chaul, Dabul , benevens zo veele andere plaatzen , zo langen tyd onderdrukt door de dwingelandy der Portugeezen, door de Maratten veroverd zynde, op nieuw plaatzen van aangelegenheid zullen worden. Het lot van Suratte is van nog meer aanbelang.

Deeze Stad was langen tyd de eenige haven, door middel van welke het Mogolfche Ryk zyne Manufa6tuuren buitenslands zondt, en wederom ontving alles wat tot onderhoud der Onderdaanen vereischt wierdt. Om deeze haven te behouden en te verdeedigen, vondt

men