Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nr.

BOEK.

490 GESCHIEDENIS

Hoofdftad , en een Millioen in de Volkplan • tingen, die dagelyks Thee drinken. Men zal niet van het waarfchynlyke afwyken, zo men onderftelt , dat ieder mensch vier ponden in 't jaar gebruikt. Zo zy een weinig minder gebruiken, wordt dit ledige aangevuld door de Burgers , minder aan deezen drank verflaafd, en welke wy, om deeze reden, niet gerekend hebben. Het pond Thee, 't welk niet meer dan dertig ftuivers Tournois in het Oostert kost, wordt op de Engelfche verkoopingen beftendig verkogt voor zes Livres en tien ftuivers, de belastingen 'er onder gerekend. Dus kost, derhalven , der Engelfche Natie deeze verzotheid op dit Afiatisch blad ongeveer twee en zeventig Millioenen Livres, of drie Millioenen twee honderd duizend Ponden Sterlings.

Het zou onkunde of kwaade trouwe zyn, tegen deeze berekening het gezag der Tollen in te brengen, 't Is waar, dat derzelver beloop , 't welk , volgens de berekening van deeze Vertieringe, omtrent acht honderd duizend ponden Sterlings moest bedraagen, niet meer dan de helft deezer fomme beloopt; doch dat 'er zeer veel van deeze Koopmanfchap in Engeland ter fluik wordt ingevoerd , is algemeen bekend. De Regeering zelve is 'er zo zeer van overtuigd , dat zy, om het Huiken te verminderen , de inkoomende regten een Schelling op het pond laager gefield heeft. Waarfchynlyk zou zy edelmoediger geweest zyn , zo zy niet ongelukkig in de noodzaaklykheid gebragt was , haare Tollen veel eer aan te merken als een middel om 's

Lands

Sluiten