Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lil

SOEK.

194 GESCHIEDENIS

breke blyven om 'er eenen voorraad van op te doen,evenredig aan den aftrek,en zich het voordeel toe te eigenen, 't welk haare mededingers haar, zelf in haar eigen gebied, ontnamen. Indien iets den glans van deezen nieuwen voorfpoed kan temperen , is het de ontdekking van eene nieuwe foort van Thee, onlangs op Abrador gedaan , welke bekend begint te worden onder den naam van Hiperion. Reeds gebruikt het Noordlyk gedeelte van Amerika dezelve in ftede van de Afiatifche Thee , en het is niet onmoge'yk , dat de Hoofddad het voorbeeld haarer Volkplantingen volge. Deeze nieuwigheid kan geen ftand grypen, zonder een onmeetbaar ydel in deezen Koophandel der Maatfchappye te veroorzaaken.

Maar waar mede wordt de Thee en de andere Koopmanfchappen, welke uit Indien koomen, betaald ? Met geld. De Regeering, die hier van niet onkundig was, heeft de fomme, welke buitenslands mogt verzonden worden, op drie honderd duizend Ponden bepaald. Deeze zonderlinge en een handeldryvend Volk onwaardige fchikking,is niet uitgevoerd, noch konde zy ten uitvoer gebragt worden. De fommen , op het Tolhuis aangegeeven, zyn altoos veel hooger geloopen , en deeze toegeeflykheid heeft niet belet , dat men nog voor de Tolbedienden zeer aanmerkelyke fommen , welke heimelyk wierden uitgevoerd, verzweegen heeft. Het bedrog is aangegroeid, naar maate de Koophandel zich verder heeft uitgebreid, en men heeft het Geld, 't welk buiten het Koninkryk ging , langen

tyd

Sluiten