Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iit

BOEK.

49<J GESCHIEDENIS

len gaan , zo men, deeze fommen te zamen neemende, eene hoofdfomme rekende van drie Millioenen vyf honderd vier duizend twee honderd twee Ponden en tien Schellingen. De wederuitvoer der Maatfchappye, in het zelfde tydbeftek , beliep drie Millioenen drie honderd vyf en dertig duizend negen honderd acht en twintig Ponden tien Schellingen. De naauwkeurigheid deezer berekeninge, derhalven , onderfteld zynde, zou, hetgeen Engeland , geduurende den tyd van vyf jaaren , aan Afiatifche voortbrengzels, hadc geileeten, hetzelve niet meer gekost hebben dan honderd acht en zestig duizend twee honderd vier en zeventig Ponden. Men heeft reden om te gisfen, dat het veel meer zal gekost hebben, en dat veele Koopmanfchappen, welke den naam hadden dac ze aan uitlanders verkogt wierden , niet buiten het Koninkryk gingen. De opgang, welken de Schotlche en Ierlche Lywaaten , in Engeland gedrukt, gekreegen hebben , en de vermeerdering der Zyden Manufacf uuren, minder uitwegen voor de Sluikery overlaatende, moeten den Oosterfchen handel voordeeliger voor de Natie doen worden. Vóór het jaar 1720 wierden 'er jaarlyks in Groot-Britannie gefleeten drie Millioenen zeven honderd en vyftig duizend Ellen Indifche Lywaaten. Dit vertier is merkelyk gedaald.

Het was niet mogelyk, dat de inkomften van den Indifchen handel, benevens den Staat in 't algemeen, eenige omwentelingen ondergingen , zonder dat 'er veranderingen in de byzóndere belangen der Aktionisten voorvielen.

Sluiten