is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

het LEVEN

gelyk zulks ook bevestigd wordt door archilochus in de vólgende verfen

., Als mars zyn' moedige Oorlogsmannen „ Ten ftryde voert in 't open veld,

„ Zal men geen aantal Boogen fpannen, „ Geen Slinger zien by eenig' Held:

„ Het Zwaard zal 't weeryk werk beflisfen, „ Dat, wen d'Euboeè'r vuist het zwaait,

„ Gewoon is noit zyn' JMan te misfen. .

op dat zy, derhalven (V) den vyand geene gelegenheid geeven mogten om hun van vooren by het hair te vatten, lieten zy hetzelve daar wegfcheeren. Dezelfde reden, zegt men, bewoog ongetwyffeld alexander den Macedoniër zyne Bevelhebbers te gelasten de baarden der Krygslieden af te doen fnyden, dewyl, onder het vechten, niets gereeder was, dan dezelve aan te grypen (Y).

Ge-

(?) archilochus was een der oudfte Dichters van Griekenland. Hy leefde omtrent de XXIII Olympiade, en de tyden van romulus; en heeft zich, vooral , door zyne bitze jambifche verfen bekend gemaakt.

(r) Voeg 'er Waarheidshalve f>y, [„ dus van digte „ by, niet met flinger, boog of lans; maar met het

zwaard vegtende."]

($) plutarchus verhaalt ons dezelfde zaak eenigszins omftandiger II Deel, bl. 180. „ Wanneer nu „ alles tot den (lag in gereedheid was gebragt, en „ zyne Hoofdmannen hem vraagden, of hy, boven„ dien, nog iets te beveelen.had? gaf hy ten ant« „ woord: Niets anders, dan dat men de kinnen der

„ Ma-