is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van NUMA POMPILIUS. 433

vereehigde Sabynen quiriten genoemd hebben. Hy was de Zoon van pomponius , een' man van aanzien , en de jongfte van vier broeders, zynde gevallig op den zelfden dag gebooren , waar op romulus de Stad Rome had geltigt. Deze dag was de 21 April. Hebbende een hart , van natuur tot de deugd geformd , had hy het zelve door oeffening , eene ftrenge levenswyze en door de wysbegeerte zorgvuldiglyk befchaafd, en daar door niet alleen de fchandelykfte driften , maar ook die , welke by de Barbaaren voor geoorlofd worden gehouden, zoo-als geweld en gierigheid, uitgeroeid, oordeelende dat de waare dapperheid beüond in zyne eigene begeerten door de rede te beteugelen. Terwyl hy dus alle weelde en overdaad uit zyn huis verbande, den Vreemdeling zo wel als den Burger van zyn oordeel en goeden raad diende, den tyd niet fpilde in vermaaken of in het najaagen van rykdommen , maar den zeiven in den dienst der Goden , en in befpiegelingen van dcrzelver natuur en magt bcfteedde, werd zyn naam alomme zoo beroemd, dat. tatius , de ryksgenoot van romulus , geene zwarigheid maakte om hem zyne eenige dogter ter Vrouwe te geeven.

Dan zelfs dit huwelyk maakte hem zo weinig opgeblazen , dat hy niet eens ver-

I. deel. Ee koos