is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

het LEVEN

koos te Rome by zynen Schoonvader te gaan woonen. Hy bleef dus , gelyk voorheen , in het Land der Sabynen, om zynen ouden Vader op te pasfen; en zyne egtgenoot tatia verkoos mede het ltille leeven met eenen ambteloozen man , boven het fchitterend aanzien, 't welke zy te Rome by haaren Vader zoude kunnen genieten. Men zegt, dat zy in her dertiende Jaar van haar huwelyk geftorven is.

Van dien tyd af liet numa het Stads leeven vaaren , en begaf zich naar het Land ; waar hy in eenzaamheid omzwervende, zyne dagen in de bosfchen der Goden, op de heilige Landen en in woeste plaatzen doorbragt. Hier uit ontltond voornamelyk het gerugt, dat numa , niet uit droefgeestigheid of ongefteldheid van hoofd , de menfchelyke zamenleving had verlaaten, maar dat hy, tot een verhevener gezelfchap en een godlyk huwelyk verwaardigd zynde, in de omhelzingen der Godinne egeria een gelukzalig leven leidde en gevoed wierd met de kennisfe van godlyke zaaken.

Dit fmaakt geheel en al naar die oude fabels, welke, by voorbeeld, de Phrygiaanen van atys (d~) de Bithyniers van hero-

do-

(d) atys was de lieveling van de Godin cybele.