Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NUMA en LYCURGUS. 503

Waar op de eerfte zynen Staat vestigde; en de laatfte, daar hy de landen nog maar kort geleeden verdeeld vond, had geene reden om eene nieuwe verdeeling te maaken, en daar door de eerfte , welke waarfehynlyk nog in haar geheel was, te vernietigen.

Wat aangaat de gemeenfchap van vrouwen en kinderen, fchynen beide bedoeld te hebben den minnenyd geheel te verbannen ; doch beide hebben daartoe niet dezelfde middelen gebruikt. Een Romein, wanneer hy kinderen genoeg had , flond zyn vrouw af aan een' ander, welke geene kinderen hebbende hem daar om vroeg; doch hield het aan zyne keuze om haar weder tot zich te neemen , of den tweeden man in het bezit te laaten. Maar wanneer een Lacedemonier, op gedaan verzoek , zyne vrouw aan een' ander leende om kinderen te verwekken , hield hy haar nogthans by zich in huis, en zyn huwelyk met haar bleef in volle kragt. Veelen ook, gelyk wy gezegd hebben , nodigden zulke mannen , welke zy dagten dat fchoone en kloeke kinderen zouden tcelen , uit eigen beweeging om by haare vrouwen te komen. Waar in zyn nu deeze twee gewoonten onderfcheiden? Hierin, dat de laastgenoemde eene verregaande onverfchilligheid te kennen geeft, in eene zaak , welke doorIi 4 gaans

Sluiten