Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 LEERREDEN

de uitbreiding van den Godsdienst bevordert. *—■ Verbeeldt U (opdat ik ten (lotte het laatstgezegde met een voorbeeld ophelderc) verbeeldt U eenen rechtvaardigen, die, door de yreesfelijkfte lighaamsfmerten gefolterd wordende, blijft vasthouden aan zijne oprechtheid, blijft vertrouwen op zijnen God, voordgaat met het verheffen van Gods onderfteunende, verkwikkende, bemoedigende, vertroostende goedertierenheid. Daar ligt hij , de gelukkige, eerwaardige martelaar, en, terwijl hij krimpt op een leger van ellende, rchittert zijn oog van de edelfte gevoelens. Daar ligt hij, en hoe treffend zijn de vertooningen, die zijne flaapftedc, neen, zijn worftelperk, omringen! God zelf befchouwt hem van omhoog met minzaam gelaat en

met

„ dat ik, ten dage mijner krankheid op al wat blinkt en „ fchittert in de wereld dat opfchrift gefield hebbende: „ Gij zijt gewogen, maar te ligt bevonden! dat ik, gezond geworden, bij dien zin, bij dat gevoelen blijve, „ en in plaats van mijn handfehrift te herroepen, zegge „ en het bevestige: Dat ik gefchreeven hebbe, dat hebbe „ ik gefchreeven ! Laat mij voor altijd alles bezien in „ het licht der eeuwigheid 1"

Sluiten