Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

hart. Behoud het edel kleinood des waaren zuiveren christendoms. Laat hetzelve u door geene uit- of inwendige omftandighedcn ontrooven; en de Geest, die met zijne gaven en kracht in ons woont, zal u daartoe fterk, bekwaam en ftandvasüg maaken.

Eene vermaaning, die nog veel meer nadruk hadt in den mond van eenen man, wiens levensdagen in den dienst van het Euangelie , onder duizenderlei rampen en wederwaardigheden, waren doorgebragt, en die zelf de zalige kracht van die leer, welke hij verkondigde, aan zijn eigen hart ondervonden hadt; van eenen man, — die alle dagen het ogenblik verwachten moest, in het welk hij de dierbaare hemel? fche waarheid met zijn bloed verzegelen zoude. Wat kou hij dus, dewijl hij reeds zijnen dood voor oogen zag, zijnen tedergeliefden leerling hartlijker aanbeveelen, dan het vasthouden aan het voorbeeld der heilrijke leer, in welke hij onder (veezen was geworden ; dan het getrquw bewaaren van het zuiver en Godlijk Euangelb, van het goede pand, van dien heerlij ken hem toevertrouwden fchat. Dit vasthouden was ten dien tijde zoo veel te noodzaaklijker3 dewijl 'er zoo veelerlei verzoekingen, om in de belijdenis van het christendom wankelmoedig te worden f of van de zuivere leer af te wijken , gevonden wierden.

Dan — deeze vermaaning was voorzeker niet alleen voor die tijden ingericht; in onze dagen, in deeze dagen van algemeene koel- en ouverfchilligheid, yan verfijnd gevoelen van heerfchende waereldliefde,

daar

Sluiten