Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IKON. XVIÏI: vs. 2la. 65

twijfelachtigheid en ongeftadigheid in beftaan en gedrag, ten aanzien van den Godsdienst, U met allen ernst, maar ook met eene hartlijke liefde tot uw tijdlijk en eeuwig heil, aanfpreeke, of ik U beweegen mogt tot een gegrond en vast betluit, en eene heilzaame en onberouwlijke keuze.

„ Is Jehova Göd, de ééne waare God, Schep„per en Regeerder der geheele waereld, dat wij dan, in de' behartiging van alle onze belangen, „ ons hart niet verdeelen tusfchen Hem, en eenig „ fchepzel, maar dat wij Hem alleen, in vertrou,, wen en gehoorzaamheid, navolgen."

Ziet daar het eerfte, waar toe ik U, ernftig en liefderijk, zal vermaanen.

Verleent mij aandacht, en hoort mij, als die in 's Heeren naam tot U fpreekt.

Onze gefprekken en daaden, onze ongevoeligheid onder 's Heeren verzwaarende hand, en nog zoo veele ingemengde goedertierenheden, het verzuim van verootmoediging en bekeering, de verwaarlozing van den openbaaren en huislijken Godsdienst, dit alles, gelijk wij gehoord hebben, bcfchuldigt ons, dat wij, zelfs in de erkentenis van Jehova, als den éénen waaren God, op twee gedachten hinken.

Ziet daar de bron van ons doorbreekend, en toeneemend zedenbederf, maar ook van alle onze onheilen, en van eenen gedreigden ondergang. Of hoe? zal matigheid, rechtvaardigheid en godsdienftigheid niet, langs zoo meer, verminderen, naar maate de erkentenis en overtuiging, dat de Heere alleen

re-

Sluiten