Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Óver PSALM CXXXIil: i 25

der gantfche aarde» waar U zo wel als den geringlten bedelaar loon na werken ervaren zal.

Dan waar heen voert mij mijse ziel? Dank zij den God des Hemels, dat hij uit eene dikke duiflernis eg-ter een ftraaltie ligts doet fchijnen, dat hij ons in verfcheiden, vooral in 't grootfte gedeelte van dit ge-? west zulhe Overheden gegeeven heeft» die hun Soeverein gezag tegen alle aanflaagen van geweld en overheerfching thans doen gelden ; die de tweedragtsftookers zoeken uit te roeijen uit het midden van een anderzinds vreedzaam volk.

Juigt gijl. dan ook als nog vrije en eendragtige Burgers van Utrecht dar gij binnen uwe muren U op verteegenwoordigers, op Regenten kund beroemen die de agting der natie wegdragen; en zig uw vertrouwen weerdig maaken.

Neemt mijnen vriendenraad in agt. Laat geen twift of tweedragt nimmer onder u eenig voedzel vinden.

Dat het onderling vertrouwen tusfchen uwe verteegenwoordigers en tusfchen UL. allen fteeds meer en meer op onwrikbare gronden geveftigd worden, Laat geen twiftItokers, geen land en volk verdervers, die er zeeker wel binnen uwe muuren zullen gevon|pn worden » UL- in uwe goede oogmerken E 5 en

Sluiten