Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° LEERREDE over

hier door aangemoedigd worden, pm de dingen, door de Apostelen verkondigd, hoog te fcbatten, en de waarheden van het Euangelie meer te leeren verftaan, ten einde hij niet verleid worde door de vijanden der Verzoenings-leer. Maar ook, welk een aandrang moet het hart gevoelen, om de zalig, heid, en de volmaaking daar van, recht te waar-* deeren, en een geluk, zoo verheven, niet alleen door ftandvastigheïd, maar ook door toeneeming m geloof en deugd, waardig te beleeven.

Dat dan het geheel ontwerp der verlosfing veel de aandacht van den Christen naa zich trekke, en het onderzoek en het ondervraagen, in navolging van Profeeten en Engelen, vlijtig aanhoude; op dat de God en Vader van Jefus Christus, hartlijk geloofd worde, voor de wedergeboorte tot eene leevende hope — en men volkomenlijk hope op de genade, die toegebragt wordt, in de openbaaring van Jefus Christus («).

Trouwens, „ daar Engelen, die verhevene we„ zens, zulk een groot belang flellen, in een dni„ delijk inzien, en toeneemende kennis der zalig. „ heid van zondaaren door Jefus Christus, ge„ openbaard in het Euangelie; zoo moet, althands „ voor menfchen, het Euangelie hun gepredikt „ hoogstbelangrijk zijn, daar — en hunne gemeen' fchap aan de verlosfing en zaligheid, — en hun„ ne bewaaring en meerdere toebereiding tot de„ zelve, aan eene deelneemende kennis deezer din„ gen, ten naauwfïen is verbonden." Ziet daar de leer in de woorden van Petrus, waar

me-

O) vs. 3 en 13.

Sluiten