Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i C O R. I: vs. 17'°—co. 109

voor, hoe het Euangelie duidelijker te maakert voor den gemeen en, en meer fmaaklijk aan den verftandigen man. Maar kunnen wij haar ten wille zijn , zonder verijdeling van Jefus kruis ? Laat ons hoorenl

Zullen wij het Euangelie tot zulke weinige en duidelijke (lukken bepaalen, die voor 't menschlijk verftand van alle tijden bevatlijk en ligt aanneemlijk zijn, maar alles verbergen, waar aan 't vleeschlijk vernuft zich ftooten kan? Maar dan zullen wij tevens ophouden, het Euangelie van Jefus en zijne Apostelen, te prediken, dat zoo veelen ergernis en dwaasheid was ; en wij zullen , ten gevalle van blindheid en ongeloof, de geheele verzoeningsleer, de ziel van 't Euangelie, moeten overgeeven.

Zullen wij de verborgenheden verzwijgen , om dat de menschlijke reden die niet kan achterhaalen? Maar dan zullen wij 't Euangelie, van deszelfs kracht en heerlijkheid, berooven, daar die geloofsverborgenheden , in de kruisleer, niet maar, voorwerpen van befpiegeling zijn, maar de grondflag in zich hebben, waar op de leer der verzoening rust, cn waar aan de Euangelifche pligten zijn geketend.

Maar zal men evenwel niet meer, de heerlijke zedenleer van het Euangelie, voordraagen, dan de geloofswaarheden, om voor hetzelve ingang te winnen, en de menfchen te verbeteren? Dan, dat wij hier vooral bedachtzaam zijn; men vond, door alle eeuwen, hoogachters der Euangelifche zedenkunde, die dezelve predikende, het kruis van Jefus Christus hemelhoog verhieven, en intusfchen, het Euangelie van Jefus Christus, als den waaren God

en

Sluiten