is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22-4 het LEVEN

Athenienfers zeer verflingerd waaren , door langduurig fmeeken overhaalde om ten zynen huize te fpeelen, met geen ander oogmerk, dan op dat de Menigte zyne woonplaats opfpeuren mogt en dezelve dagelyksch bezoeken. Naderhand zich begeeven hebbende naar Olympia (p) mishaagde zyn gedrag den Grieken, aldaar byeen vergaderd , om dat hy in het geeven van Maaltyden ; in kostbaarheid van Tenten , en anderen prachtigen toeltel , dingen wilde tegen cimon. Want men oordeelde, dat aan dezen, die nog jong en van grooten huize was, diergelyke zaaken behoorden te worden toegelaaten : daar de andere, die tot nog toe door geene daad beroemd was geworden ; maar zich zeiven , tegen alle welvoegelykheid aan, boven zynen ftaat en afkomst fcheen te willen verheffen, zich nog daar te boven aan opgeblazenheid fchuldig maakte. Men vindt ook, dat hy, op een anderen tyd, de onkosten doende Qq) tot het vertoonen van een Treurfpel,

daar

O) Eene Stad van Elis, die den naam gaf aan de Olympifche Spelen, om welke te vieren geheel Griekenland by een kwam.

(?) Het Treurfpel maakte in korten tyd te Athene een' ongelooflyken opgang, en het Volk was hier, even eens als te Rome, op de openbaare Spelen fchier

ver-