Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23a

het LEVEN

dien zy zich mannelyk en braaf in dezen oorlog gedroegen, dar by alsdan maaken zoude, dat de Grieken in het vervolg uit ei^ene beweeging hun gehoorzaamden. Door dit verilandig gedrag fchynt hy my den voornaamen grond ter behoudenisfe van Griekenland gelegd, en zyne Medeburgers tot het toppunt van glorie opgevoerd te hebben; als die hunne Vyanden in Dapperheid, cn hunne Bondgenooten in toegevendheid wisten te overtreffen.

Wanneer de Perfiaanfche Vloot tot by Aphetae Cf) genaderd was, wilde eurvbiades, ontfteld door de menigte van Schepen, welke hy voor zich hadt, en verneemende, dat 'er bovendien nog andere tweehonderd boven Sciathus (g) om zeilden, zo ras moge-

Cf) Dezen naam droeg eene Zeeftad van Magntfia, om dat het eerlte Schip . Argo, aldaar aanlag, en van daar weder vertrok. Z. Steph, Byz. bl. 199, en Apollon. Rhod. 1, 591. — De "Griekfehe Vloot', in het Kanaal van Artemifium liggende, hadt dus de Perfiaanen voor zich.

((§•) Een Eiland tegen over Thesfalië en Magnefia. De hier gemelde omftandigheid kon niet nalaaten by den Spartaanfchen Vlootvoogd achterdocht te verwekken , dat 'sVyands voorneemen was hem te omcinge. len en van Pcloponrefus af te fiiydeu. Men zie de oude Kaarten van Griekenland.

Sluiten