Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het LEVEN

der Tauromeniten, even eens als men zich' vast houdt aan de zwakke zelfkant van een kleed! — Daar en boven waren ook de fteden van Sicilië wantrouwig , uit hoofde van alle de Rampen, welke zy zo aanhoudend verduuren moesten , en 'er heerschte eene doorgaande verbittering tegen alle Geleiders van Krygsvolk, wel inzonderheid veroorzaakt door de trouwloosheid van callippus en pharax (e), welke beide (zynde de een een Athenienfer, en de andere een Lacedaemoniër) voorgeevende, dat zy kwamen tot herftel der Vryheid, en om een einde te maaken aan alle eenhoofdige Overheerfching, de Ingezetenen, niet te min, dermaate mishandeld hadden , dat in derzelver oogen de toeftand onder de Dwingelandye, by vergelyking, eene zaak was op te weegen tegen Goud ! en het zo gemaakt, dat men die gene voor gelukkiger hielde, wel* ke hun Leven in flavernye geëindigd hadden , dan die, welke den dag der Vryheid hadden gezien (ƒ> Uit

O) Nadere melditg van deze Geweldenaars zal men hier achter vinden in de Vergelyking zelve lusfehen timoleon en paullus ^emiliüs. Als ook in het Leven van dion.

(/') Men kan de oudere Gefchiedenisfen van het Rtaschdom niet leezen , zonder, menigmaalen , de

tref.

Sluiten