is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MARC. CL. MARCELLUS. 443

flagörde ftelde. Hannibal insgelyks ten ftryde afkomende, viel er een gevecht voor, 't welk wel niet beflisfende, maar nogthans hardnekkig en bloedig was: want daar de aanval reeds met de derde uur was begonnen , maakte de nacht ter naauwernood een einde van den flag. 's-Anderendaags met het krieken van den dag, 'kwam marcellus weder met zyne krygsbenden uit het kamp ten voorfchyn, fchaarde dezelven tusfchen de lyken der gefneuvelden in flagörde,' en daagde hannibal uit, óm de overwinning te komen beflisfen. Doch als deze afdeinsde, deed m arcell'us den buit der geflagen vyanden opfamelen, de gefneuvelden van zynen kant begraven, en zette hannibal daadelyk na. Deze leide hem eene meenigte lagen, welke hy alle gelukkig ontkwam; en in verfcheiden fchermutfelingen fteeds dé overhand behoudende, verwekte hy zo veel opzien, dat, daar de Comitien ter verkiezing van hooge Overheden op handen waren, de Raad beter oordeelde, den anderen Conful uit Siciliën opteroepen, dan mar cel lus, die met hannibal aan den gang was, daarvan aftetrekken. Deze dan overgekomen zyn-

. de,