is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MARC. CL. MARCELLUS. 445

derhalven quintus fulvius tot Dictator, en de Raad deed aanfchryvirg aan marcellus om denzelven te benoemen. D^ze gehoorfaamde, en bevestigde door zyne benoeming de keuze des Volks: hy zelf werd andermaal tot Proconful voor het volgende jaar aangefteld. Daarop afipraak gemaakt hebbende met fabius maximus, dat deze Tarentum zoude belegeren, terwyl hy zelf hannibal zoude bezig houden en aftrekken, dat die niet in ftaat ware de ftad ter hulpe te komen, zogt hy hannibal op by Canufium , en daar deze telkens van plaats veranderde, en het gevecht ontweek, volgde hy hem overal op het fpoor. Eindelyk overviel hy hem, terwyl hy bezig was een kamp aftefteken, dwong hem door fchermutfelingen tot een gevecht, 't welk met het vallen van den nacht een einde nam. Den volgenden morgen kwam hy weder met zyn leger in flag orde gefchaard ten voorfchyn, zodat hannibal verdrietig wordende zyne Carthagers byeenricp, en hen bad om ter bewaaring van den roem, in de voorige gevechten behaald, nogmaals den ftryd te hervatten. „ Want gy ziet", zeide hy,

„ dat